Baş Editör(ler)


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh DOĞAN

 


Editör(ler)

Doç. Dr. Turan Güler, Dr. Ahmet Dağlı, Betül Güvendi


SAYI 29,  ARALIK  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Yıldız Yenen Avcı -  
Ömer Seyfettin’in Eserlerinde “Vicdan” Kavramı Üzerine Bir İnceleme
An Analysis on the Concept of "Conscience" in Ömer Seyfettin's Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut497

Osman Kufacı  
Divan Şiirinde Gâşiye-dâr/Gâşiye ber-Dûş (Haşa Tutucu, At Uşağı)
Gâşiye-dâr/Gâşiye ber-dûş (Saddlecloth Holder, Horse Servant) in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut501

Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu  
Codex Cumanicus’ta Geçen “büsre-/büsüre-” ve “yöpsin-/yöpsen-” Fiilleri Üzerine
On The Verbs “büsre-/büsüre-” and “yöpsin-/yöpsen-” Seen in Codex Cumanicus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut502

Meltem Gül & Cahit Sarıdağ  
Derleme Sözlüğü’nde Meyve Adlandırmaları (Yer, Eşya, Nesne, Doğa, Bitki Adlarından Oluşan Adlandırmalar, İnsana Ait Unsurlardan Kaynaklanan Adlandırmalar ve Benzetmeye Dayalı Adlandırmalar)
Fruit Nominations In The Derleme Sözlüğü (Namings Consisting Of Place, Things, Object, Nature, Plant Names, Namings Originating From Human Elements And Names Based On Simulation)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut503

İlknur Tatar Kırılmış  
Osmanlı Sivil Hayatına Bir Bakış: Bursa'ya Seyahat
An Overwiev of Ottoman Civil Life: Travel to Bursa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut509

Ergün Acar  
Sinop'ta Halk Hekimliği ve Halk Dilinde Sağlık Deyişleri
Folk Medicine and Health Sayings In Folk Language In Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut499

Esra Soy  
Günah Keçisi Olarak Oğuz Atay’ın Anti-Kahramanı: “Beyaz Mantolu Adam”
Oğuz Atay’s Anti-Hero as Scapegoat: “The Man with the White Coat”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut508

Bahar Yaman  
Anatole France’ın Thais Romanı İle Mantıku’t-Tayr’daki “Şeyh San’an” Hikâyesinin Muhtevası Üzerine Bir Karşılaştırma
A Comparison On The Content Of Anatole France's Novel Thais And The Story Of "Sheyh San'an" In Mantiku't-Tayr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut511

Fatih Koca  
Salâlar ile İstiklâl'e
To İstiklâl with Salas
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut512

Buket Gönül  
Recâî-zâde Ahmed Cevdet Dîvânçesi’ndeki Deyimler Üzerine
On Idioms in Recaî-zâde Ahmed Cevdet’s Divanche
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut514

Ali Karahan  
"Her Yerde Kendim”: Türlerarası İlişkiler Bağlamında Sait Faik Abasıyanık’ın Şiir ve Hikâyeleri
“Everywhere Myself”: Poems and Stories of Sait Faik Abasıyanık in the Context of Inter-Genre Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut516

Tolga Öntürk  
Bihiştî Ramazan’ın Mollâ Câmî’nin Mu?ammâ-i Sagîr Adlı Risalesine Yazdığı Şerh: Şerh-i Manzûme-i Mu?ammâ
Commentary Written by Bihiştî Ramazan on Mollâ Câmî's Mu'ammâ-i Sagîr: Şerh-i Manzûme-i Mu'ammâ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut517

Esra Kaan Çelikten  
Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Kadar Gelen Dinî Terminoloji
Religious Terminology From Old Turkish to Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut520

Mehmet Güneş  
Coğrafyalar ve Kişiler Değişir, Yazgılar Benzeşir: Federico Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün ve Turan Oflazoğlu’nun Keziban Tiyatrolarında Bitmeyen Kan Davaları
Geographies And Persons Differ, But Fates Are Similar: Unending Blood Feuds in Federico GarciaLorca's Blood Wedding And Turan Oflazoglu's Keziban
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut519

Burcu Sıbıç & Zuhal Kültüral  
Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Yemek Kitaplarında Türk Mutfak Kültürüyle İlgili Bazı Terimler Üzerine Değerlendirmeler
Evaluations on Some Terms Related to Turkish Culinary Culture in Cookbooks Written in the Ottoman Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut515

Nilüfer Ilhan  
Bilinçdışının Labirentinde Dolaşan Bir Flanözün Romanı: Kozmik Komedya
The Novel of a Flanous Wandering in the Labyrinth of the Unconscious: Cosmic Comedy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut510

Songül Erdoğan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler
Örcün Barışta, Hatice (2001), Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları (X+196 s.) ISNB: 975-17-2620-4.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut507