"Her Yerde Kendim”: Türlerarası İlişkiler Bağlamında Sait Faik Abasıyanık’ın Şiir ve Hikâyeleri
(“Everywhere Myself”: Poems and Stories of Sait Faik Abasıyanık in the Context of Inter-Genre Relations )

Yazar : Ali Karahan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut516
    


Özet

Although literary genres are known for their rules, boundaries and elements reckoned indispensable, they experience fractures, stretch and change with the ongoing transformative effect of the ages. Emerging art approaches have led to renewals in genre theory along with modernity. Various types of texts, produced out of pens sometimes by the same author and sometimes by different authors, show similarities through their elements and oppurtunities, by interacting. In particular, poetry, with its aspects that arouse aesthetic pleasure in transmission, affects other literary genres, especially stories. The story, on the other hand, with its narrative method and basic principles, creates a richness of expression in poetry. While the poem contains a story that fades with images and symbols behind its lines, the story, basing on its dense and multi-layered meaning structure, can also approach poetry. Sait Faik Abasıyanık, who is one of the first names coming to mind when mentioning about stories in New Turkish literature, emphasizes himself in a way to create partnerships in his poems and stories. The theme, image, place and person sameness reveals that there is a transitivity between poetry and stories. Sait Faik Abasıyanık's literary background, his life, his way of feeling and understanding are evident in his poems and stories. Although the genres are different, the works of the author can be perceived as parts of a whole. Thus, it will be significant to examine his poems and stories in the context of inter-genre relations in order for Sait Faik Abasıyanık's literature to become clear with all its borders. In this article, the works of the author are examined through the interaction that appearing with the sharing between poetry and story genres each other, and the intimacy that finally materializes.Anahtar Kelimeler

Literary Genre, Poetry, Story, Inter-Genre Relations, Sait Faik Abasıyanık.Abstract

Edebî türler, her ne kadar kuralları, sınırları ve vazgeçilmez görülen unsurlarıyla bilinse de, çağların süregelen dönüştürücü etkisiyle kırılmalar yaşar, esner ve değişime uğrar. Uç veren sanat yaklaşımları, modernlikle birlikte tür kuramında da yenilenmeleri doğurmuştur. Bazen aynı yazarın bazen de farklı yazarların kaleminden çıkan çeşitli türlerdeki metinler, etkileşime girerek, unsur ve imkânları yoluyla benzerlikler gösterir. Özellikle şiir, aktarımda estetik haz uyandıran yanlarıyla başta hikâye olmak üzere diğer edebî türlere etki eder. Hikâye ise öyküleme yöntemi ve temel esaslarıyla şiirde anlatım zenginliği yaratır. Şiir dizeleri arkasında imge ve simgelerle silikleşen bir hikâye içerirken, hikâye de yoğun ve çok katmanlı anlam yapısına dayanarak şiire yaklaşabilir. Yeni Türk edebiyatında hikâye dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Sait Faik Abasıyanık, şiir ve hikâyelerinde ortaklıklar oluşturacak şekilde kendiliğini vurgular. Tema/izlek, imge, mekân ve kişi aynılıkları, şiir ve hikâyeler arasında bir geçişkenlik olduğunu ortaya koyar. Sait Faik Abasıyanık’ın edebî birikimi, hayatı duyuş ve kavrama biçimi, şiir ve hikâyelerde belli olur. Türleri farklı olsa da yazarın eserleri, bir bütünün parçaları olarak algılanabilir. Böylece Sait Faik Abasıyanık edebiyatının tüm sınırlarıyla belirginleşmesi için şiir ve hikâyelerin türlerarası ilişkiler bağlamında irdelenmesi önemli olacaktır. Bu çalışmada yazarın eserleri, şiir ve hikâye türlerinin aralarındaki paylaşımla ortaya çıkan etkileşim ve nihayetinde somutlaşan yakınlıklar üzerinden incelenmiştir.Keywords

Edebî Tür, Şiir, Hikâye, Türlerarası İlişkiler, Sait Faik Abasıyanık.