Etik Kurul İzni Gerektiren Durumlar


Ulakbim (TR Dizin) 2020 yılı Dergi Değerlendirme Kriterleri kapsamında sosyal bilimler de dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için “Etik Kurul Onayı” alınmış olması ve bu onayın makalede belirtilmesi ve belgelenmesi  gereklidir. TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında yer alan bu değişiklik üzerine süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayında yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunlu kılınmaktadır. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önem arz eder.

Buna bağlı olarak dergiye gönderilecek makalelerde:

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

3. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Bu bağlamda,

* İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda Helsinki Bildirgesine bağlı kalınmalıdır.

*Hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalarda “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa Birliği Direktif ve Düzenlemeleri ve “Hayvan Hakları Kanununa” uygun hareket edilmelidir.

4. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” belgesi düzenlenerek sisteme yüklenmelidir.

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.

6.Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için Etik Kurulu İznine Gerek Olmadığına Dair Belge düzenlenip imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

7. Birden çok yazarı bulunun çalışmalar için her bir yazarın makaleye katkı oranını belirten form ya da belge düzenlenip imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.