Yazım Kuralları


YAZIM KURALLARI

 

 

Dede Korkut Dergisi, yılda üç (3) defa yayımlanan uluslararası nitelikleri olan hakemli bir dergidir. Derginin asıl amacı Türk dilleri, Türk edebiyatları, Türk kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe eğitimi alanında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı yapmaktır. Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır. 

 

 

• Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir. 

 

 

• Sayfa yapısı özel boyutta MS Word programında, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenar boşlukları 3 cm olmalıdır ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Makalede dipnotlar var ise tek satır aralığında, 0 nk paragraf aralığında ve 9 punto ile yazılmalıdır. Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır. Makalede sayfa düzeni özetle şu şekilde olmalıdır:

 

Metin boyutu

Dipnot boyutu

Paragraf aralığı

Paragraf girinti 

Üst kenar boşluğu

Alt kenar boşluğu

Sağ kenar boşluğu

Sol kenar boşluğu

Satır aralığı

11 punto

 8 punto

6 nk

1.25 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

1

 

 

 

• Yazar(lar)ın ad(lar) ve soyad(lar), kurumsal unvanları; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar) ve e-posta adres(ler) bilgileri verilmelidir. Ayrıca makalelerde sorumlu yazar belirtilmelidir.

 

• Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Başlık, kalın ve 14 punto büyüklüğünde olmalı ve ilk harfler büyük olacak şekilde sayfa ortalanarak yazılmalıdır. Makaleler aynı özellikte İngilizce bir başlık/title içermelidir.

 

•   Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe “Öz” bulunmalıdır. Öz 9 punto, sola dayalı sağdan 2 cm içerde olmalıdır.

 

•  Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Aynı şekilde makaleler İngilizce bir başlık/title, anahtar sözcükler/keywords ve özet/abstract içermelidir.

 

• Dede Korkut Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri, Rusça ve İngilizcedir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Diğer dillerde yazılan makalelerde yazım dili dışında ayrıca Türkçe ve İngilizce başlık, anahtar sözcükler ve öz bulunmalıdır.

 

• Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.

 

• Makaleler giriş, gelişme ve sonuç yer alacak şekilde hazırlanmalı ve alt başlıklar ikinci derece başlıklar 11 punto (alt üst 6 nk) ile sola hizalı olarak düzenlenmelidir.

 

• Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar 11 punto yazılmalıdır. Tüm düzeylerdeki başlıklar büyük ve koyu karakterde yazılmalıdır. Başlıklardaki seviyelendirme yanlızca rakamlarla yapılmalıdır. Ayrıca başlıklar, öncesi ve sonrası 6 nk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

•  Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

 

•  Bir makalede sırasıyla özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş” çalışmanın amacı, önemi, dönemi, kapsamı, veri metodolojisi ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. 

 

• Tablo/Şekillerin numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo/Şekil numarası üste, tam sola dayalı olarak dik yazılmalı; tablo/şekil adı ise, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ayrıca tablo/şekiller siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır. Kaynakça verilmesi gereken bir durum varsa, tablonun altında metin içi kaynak gösterme formatında verilmelidir.

 

TABLO VE ŞEKİLLER

 

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde

Tablo 1: …………………

şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

 

Tablo içi metinler tablonun büyüklüğüne göre 6 ila 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.

Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

 

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında

Şekil 1: …………………

biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

 

• Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Daha fazla bilgi için http://dedekorkutdergisi.com adresindeki elektronik posta adresi aracılığıyla editörümüzle bağlantıya geçilebilir.

 

• Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx

 

(i)     Türkçe kitap: 

 

Aksan, D. (1996). Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

 

(ii)     Çeviri kitap:

 

Johanson, L. (2016). Türkçede Görünüş. (çev. Nurettin Demir). Ankara: Grafiker Yayınları.

 

(iii)     Editörlü kitap:

 

Boz, E. & Gülsevin, G. (Ed.) (2006). Sözlük ve Sözlükçülük Sorunu. İstanbul: Kaknüs Yay.

 

(iv) Editörlü kitapta bölüm:
 

 

Öztürk, C., & Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. C. Öztürk (Ed.), Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde (s. 1-41). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

(v)        Makale:

 

Uçar, E. (2017). Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, Yüce Sarasvati. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 6(13), s. 611-637.

Uşaklı Sandal, B. (2022). Baba-Kız İlişkileri Bağlamında Nahid Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken Adlı Romanı. Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (27), s. 1-10.

 

 (v)        Çift yazarlı makale:

 

Yaslıçimen, F., & Sunar, L. (2006). Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkânı Olarak İbn Haldûn. İslam Araştırmaları Dergisi, 2(16), s. 137-167.

 

(vi)  Çok yazarlı makale:


 

Esen, Ö., Aydin, C., & Aydin, R. (2016). Inflation threshold effect on economic growth in Turkey. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 7(22), s. 1983-1993.

 

(vii) Çevrimiçi konferans/Sempozyum/Bildiri metni özeti:

 

Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information System, Miami FL. Abstract retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Defending-Against-Business-Crises-with-the-Help-of-Liu/73b51e2a00e25f23c42a73d3c92696dc09a5d527


 

Güngör, H. İ. ve Ekşi, H. (2001, Ekim). Genç yetişkinlerde narsistik ve değer tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir. Özet https://www.pegem.net/Akademi/sempozyumbildiri_detay.aspx?id=126784 adresinden edinilmiştir.


 

(viii)     Kitap olarak yayımlanmış bildiriler:


 

Eyim, A. (2006). Üniversiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

 

 (ix)       Tezler

 

Doğan, N. (2013). Türkiye Türkçesi Fiilerinde İsteme Göre Anlam Değişiklikleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Samsun.

 

Kurumsal bir veritabanından alınmış tez:
 

 

Pehlivan, İ. (2015). Ortaokullarda farklı disiplinlerle işbirliğinin görsel sanatlar dersindeki başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 407705)


Web sitesinden alınan tez:
 

 

Özdemir, A. (2014). Temel sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşıma dayalı (müzik destekli) uygulamanın öğrenci başarı düzeyine etkisi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi), http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=11632 adresinden erişilmiştir.


(vii) İnternet tabanlı kaynak:
 

 

Eğilmez, M. (2017). İşsizlik niçin düşmüyor?. (Erişim: 01.02.2018), http://www.mahfiegilmez.com/2017/12/issizlik-nicin-dusmuyor.html

 

 

 •  Metin içi atıflar ilgili bölümde parantez içinde gösterilmelidir.

 

        (i)     Tek Yazar İçin: (Soyad, Basım Yılı: Sayfa Numarası) 

        (ii)   Birden Çok Yazar İçin: (Soyad vd., Basım Yılı: Sayfa Numarası)

 

Bir yazarın makalesine ulaşılamıyorsa ikincil kaynaktan alıntı yapılıyorsa ikincil kaynağa göndermede bulunulur.

 


(i) “(Aktarılan kaynağın yazarının [veya yazarlarının] Soyadı, Yıl)’dan aktaran” ifadesi getirilerek atıf yapılır. Buna bağlı olarak da kaynakçada sadece ikincil kaynağa yer verilir.  Örnek: (Smith, 1890'dan aktaran: Esen, 2006: 1) 


 

(ii) Smith (1890) her bireyin kendi kârını arttırmaya çalışırken amacı hiç de bu olmadığı halde bütün toplumun zenginliğinin artmasına hizmet ettiğini ve bunu yaptıranın ise piyasanın gizli eli olduğunu vurgulamaktadır (aktaran: Esen, 2006: 1).