Baş Editör(ler)

27. SAYI/ NİSAN 2022 


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editör(ler)

Dr. Turan Güler/ Dr. Ahmet Dağlı/ Deniz Aslan


Samsun/ Türkiye,  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Burcu Uşaklı Sandal  
Baba-Kız İlişkileri Bağlamında Nahid Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken Adlı Romanı
Nahid Sırrı Orik’s When Sultan Hamid Was Falling Novel in the Context of Father-Daughter Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut480

Gülser Ersoy  
Köktürk Yazıtlarında ve Eski Uygur Metinlerinde Yeterlilik Kiplik İşaretleyicilerinin Semantik Haritası ve İzledikleri Yol
Semantic Map of Modality Markers of Ability and Their Path in Köktürk Inscription and Old Uighur Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut482

Ali Karahan &Tuğrul Bakır  
Uyumsuzluğun Güzelliği: Ece Ayhan Şiirinin Arketipsel Yorumu
Beauty of Disharmony: Archetypal İnterpretation of Ece Ayhan Poetry


Furkan Coşkun  
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Bir Tercüme Tenkidi Örneği: Sefiller
An Example Of Translation Criticism in Turkish Literature in The Reformation Era: Sefiller
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut481

Özkan Daşdemir  
California Üniversitesi Türkçe El Yazmaları Koleksiyonu’nda Kayıtlı Bir Cönkteki Nasreddin Hoca Fıkraları
Nasreddin Hodja Anecdotes in a Cönk Registered in the Turkish Manuscripts Collection of the University of California
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut479

Meltem Yanık  
II. Meşrutiyet Dönemine Ait Bir Sosyal Tenkit Örneği Olarak İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir’in Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup’u
The Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup of İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir as a Social Criticism Case of the Second Constitutional Era


Zahide Efe  
17. Yüzyıl Divan Şairi Ördek-zâde Mustafâ Nâzım ve Dîvânçesi
17th Century Divan Poet Ördek-zade Mustafa Nazım and His Divan


Salim Küçük & Hakan Çelebi  
Aitlik Grubunun Kelime Grupları Arasındaki Yeri ve Yapısı
The Place And Structure Of The Belonging Group Between Word Groups


Hüseyin Bülent Oskay  
“Gönül Hanım” Romanının “Kızılelma”, “Yeni Turan”, “Aydemir” Eserleriyle Ütopya Temelinde Karşılaştırma Denemesi
A Trying Comparison of The Novel "Gönül Hanım" with the Works of "Kızılelma", "Yeni Turan", "Aydemir" on the Basis of Utopia


Sabahattin Çağın & Şerife Çağın  
Halit Ziya’nın Kitaplarına Girmemiş Batı Edebiyatına Dair Yazıları
Halit Ziya’s Articles on Western Literature That Are Not Included in his Books


Nuray Küçükler Kuşcu  
Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı Adlı Yapıtında Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri
The Basic Elements of Children's Literature in Ahmet Büke's Book Titled Kırlangıç Zamanı


Ayşe Şeyma Fındık  
N. F. Katanov Derlemelerinde Görülen Edebi Türler
The Literary Genres in Folk Compilations of N.F. Katanov


Sümeyra Karayiğit & Kürşat Efe  
Formulaic Words in the Novel of Çarşamba Karısı Cinayetleri of Metin Savaş
Metin Savaş’ın Çarşamba Karısı Cinayetleri Romanında Kalıp Sözler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut483