Baş Editör(ler)

Cilt 10/ Sayı 26/ ARALIK 2021 


Baş Editör(ler)

Dr. Turan Güler


Editör(ler)

Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan


Samsun/ Türkiye, 25 Aralık  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Fatih Arslan  
Sisypus Dağının Melankolik Arafı: Akif Paşa/Recâizade Mahmut Ekrem Şiirinde Çocuk-Ölüm Değerleri
The Melancholic Purgatory of The ‘Sisypus’ Mountain: The Child - Death Values in The Poem Akif Paşa/Recaizâde Mahmut Ekrem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut461

Yasemin Mumcu  
Selanikli Fatma İclal Hanım'ın Felaketten İbret Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluatıon On Fatma İclal Hanım's Work Tıtled Felaketten Ibret (A Lesson From Dısaster)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut458

Cihan Çakmak  
Rylands Nüshasındaki Dini Terimlerde Kullanılan İsimden İsim Yapma Ekleri
Name-Making Suffixes from the Name Used in Religious Terms in the Rylands Copy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut451

Ayla Oğuz  
“Hiruharama’da” Adlı Öyküde Kadın Kavramı
The Concept of Woman In The Story Called “At Hiruharama”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut456

Özkan Daşdemir & Muhammet Emin Altınışık  
Bedreddin ile Zehra Hikâyesi Üzerine
On the Folk Tale of Bedreddin and Zehra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut457

Ayhan Bayrak  
Dede Korkut’ta Cümle İçi Yakın Anlamlı Sözler
Near-Synonyms in a Sentence in Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut449

Mustafa TEMİZSU  
Hapishaneden Cezaevine: Adnan Veli Kanık’ın Mapusane Çesmesi Adlı Eserinde Kamusal Bir Mekân Olarak Hapishane ve Mahkûm Hayatı
From Old-Style Prison to New-Type Prison: Prison And Prisoner Life As A Public Space In Adnan Veli Kanık’s Work Titled Mapusane Çeşmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut459

İlknur Tatar Kırılmış  
Kurmacada Ses ve Çağrışım Açısından Ney’e Bakış
Looking at Ney In Terms of Sound and Association in Fiction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut454

Ferhat Özmen  
Anadolu Masallarında Bir Saç Süsü: Tarak ve İşlevleri
A Hair Ornament in Anatolian Tales: Comb and Its Functions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut452

Ayşenur Arslan Yıldız  
Yaralısın’ın Kaynakları Üzerine Biyografik Okuma
Biographical Reading of on Yaralısın’s Resources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut453

Fikri Kula  
1923-1950 Dönemi Türk Romanında Aşk Mekânı Olarak Üsküdar
Üsküdar as a Place of Love in the 1923-1950 Period Turkish Novel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut455

Mehmet Halil Erzen  
Beng ü Bade Mesnevisinde Muhteva ve Yapı
The Structure and Content in Masnavi of Beng ü Bade
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut463

MEHMET AKİF YALÇINKAYA  
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3326 Numaralı Münşeat Üzerine
On the Münşeat Registired in the Süleymaniye Library Whose Number is 3326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut460

Hanife Yaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Pilten Ufuk, Şahru (2017) Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş (Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları-Temel Aşamalar)
Pilten Ufuk, Şahru (2017) Türk Bilişsel Budun Dil Bilimine Giriş (Türk Halk Bitki Sınıflandırmaları-Temel Aşamalar)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut385

Melike ÜZÜM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yılmaz, E., Bayram, B. & Sarı, İ. (Haz.) (2019). Çuvaş Dili, Edebiyatı ve Halk Bilimi Çalışmaları: İvan Ya. Yakolev’in 170. Doğum Yıldönümü Anısına. Ankara: Nobel Yayınları
Book Review
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut344