Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLA


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Recep DEMİR -  
Boyalı Kuş Romanı Bağlamında II. Dünya Savaşı Yıllarında Orta Avrupa Halk Hekimliği Örnekleri
Central European Folk Medicine Examples In The Context Of Painted Bird Novel In Years Of The World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut297

Can Özgür  
Köktürk Yazıtları Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler
Determinations on Köktürk Inscriptions in the Context of Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut352

Melike ÜZÜM & Bilge GÖKTER GENÇER  
“Sözde” ve “Demek” Sözcükbirimlerinin Anlam ve İşlev Değişimi
Semantic and Functional Changes in the Lexemes “sozde” and “demek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut349

Aydoğan KARA  
Salur Kazan’ın Mitik Macerasından Modern İnsanın Bilincine Arketipsel Sembolik Bir Çözümleme
An Archetypal Symbolic Analysis from Salur Kazan’s Mythic Adventure to Modern Human Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut343

Yunus Kaplan & Zahide Efe  
Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: “Mecmu’atü’l-Letâ’if Sandukatü’l-Ma’ârif”
An Unknown Work Of Hafız Hüseyin Ayvansarayi: “Mecmu’atü’l-Leta’if Sandukatü’l-Ma’arif”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut327

Şerife SAZAK  
Türkiye Türkçesinde Karşıtlık İşlevli Söz Dizimsel Yapılar
Syntactic Structures With Antonym Function in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut338

Göksel Sert  
Sözlük Birimi Tanımlarındaki Eş Anlamlıların Denetimi
Control of Synonyms in Definitions of Dictionary Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut350

Ahmet Adıgüzel  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendinin Rüyaları” Hikâyesinde Söz Dizimi
The syntax in Ahmed Hamdi Tanpınar's Story "Abdullah Efendinin Rüyaları”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut345

Yıldız Yenen Avcı  
Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Bir Değer Olarak “Baba” Kavramı
The Concept of “Father” as a Value in the Novels of Halide Edib Adıvar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut340

FATMA KOÇ  
Fatiha Tefsiri’ndeki Fiillerin Semantik Açıdan Değerlendirilmesi
Semantic Evaluation Of The Actions In Fatiha Tefsiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut355

Gökhan Şenyurt  
Nusayrîliğin Alevî-Bektaşî Edebiyatına Tesiri ve Nusayr-i Tûsî Anlatısı
The Influence of Nusayrism on Alaouite-Bektashi Literature and The Narration of Nusayri Tusi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut357

Eyyüp ACAR  
Çok Dilli Bir Sözlük İncelemesi: Tercümanü’l-Lügat
A Multilingual Dictionary Analysing: Tercümanü’l-Lügat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut356