Baş Editör(ler)

F
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2014
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Filiz BALI - Ufuk UĞUR  
YAZINSAL ALANDA KLASİK ÜTOPYALAR VE TÜRK EDEBİYATINDA ÜTOPYA
CLASSIC UTOPIAS IN LITERARY AND UTOPIA IN TURKISH LITERATURE


Cihan ÇAKMAK  
BİRLEŞİK ZARF-FİİL KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ
COMPOUND GERUNDIUM NOTION AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS AND LITERATURES VIEWS


Bilgin GÜNGÖR  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN YİRMİ KURUŞ ADLI HİKÂYESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZİ
SEMIOTIC ANALYSIS OF HIS STORY NAMED YİRMİ KURUŞ OF MEMDUH ŞEVKET ESENDAL


Özlem KALE  
OZAN’DAN ÇAĞDAŞ BİR MESNEVÎ “MARIE SOPHIE”
A MODERN MESNEVİ FROM OZAN “MARIE SOPHIE”


Jupargül KANIYAZOVA  
SH. SEİTOV’UN ROMANLARINDA PSİKOLOJİK ANALİZ
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE NOVELS OF SH. SEITOV


Turganbay ARAZMEDOVİCH KERVENOV  
LEGENDS OF ORIGIN IN THE 19TH CENTURY POETRY QARAQALPAQ ON THE BASIS OF BERDAK’S "ŞEJİRE" (GENEALOGY)
ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ПОЭЗИИ ХIХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ «ШЕЖИРЕ» («РОДОСЛОВНАЯ») БЕРДАХА


Zarimbetov Abbaz KURBANBAEVİCH  
FEATURES OF THE APPLICATION OF TROPES IN KARAKALPAK HEROİC EPOS (ON AN EXAMPLE OF THE EPİC "ER ZİVAR")
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «ЕР ЗИУАР»)


İrina PRUŞKOVSKA  
TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ
THE SOCIAL GENDER TENDENCY AND DOMINANT WOMAN IDENTITIES IN THE MODERN TURKISH DRAMA


Aysun SUNGURHAN  
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ’YE GELİNCEYE KADAR ANADOLU’DA ŞU’ARÂ TEZKİRECİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’ARÂ’NIN TANITILMASI*
THE DEVELOPMENT OF POET BIOGRAPHIES IN ANATOLIA BEFORE KINALIZADE HASAN CELEBİ AND THE PRESENTATION OF TEZKIRETU’S-SU’ARA


Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ- Mehmet Akif GÖZİTOK  
GAYBÎ BİR İLİM ŞUBESİ OLARAK İHTİLÂÇ-NÂMELER VE MEVLÂNÂ SEVÂDÎ’NİN MANZUM İHTİLÂÇ-NÂMESİ
CONVULSIONS-LETTERS AS A CONFIDENTIAL BRANCH OF SCIENCE AND MEVLÂNÂ SEVÂDÎ’S CONVULSIONS-LETTER IN VERSE