Baş Editör(ler)

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Nisan  2021,  Samsun/ Türkiye


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Samsun/ Türkiye, 15 Nisan  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mustafa Dere  
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinin Anlatıldığı Romanlarda Yunus Emre
Yunus Emre in Novels Portrayıng the Foundatıon of the Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut388

Murat Keklik Çağlar Aysan  
Rumelili Za‘îfî Divanı‘nda Deyimler
The Idioms In Rumelılı Zaıfı’s Dıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut404

Kaan Yılmaz  
Eski Türkçe tapanın Kökeni Üzerine
On the Etymology of the Old Turkish tapa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut416

Yahya Aydın  
Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Kahvehaneler
Coffee Houses In The Novels Of Reşat Nuri Güntekin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut415

Yeter Torun Öğretmen  
Garibnâme’de “Kamu” Sözcüğünün Tür Özellikleri Açısından Görünümleri
Views of The Word “Kamu” In Garibnâne In Terms of Class Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut411

Merve Ergüt  
Mit ve Efsanelerdeki “Çingene” Algısının Türkçe Atasözü, Deyim ve Kalıp Sözlerdeki Görünümleri
Perception of Gypsy in Myths and Legends Appearance in Turkish Proverbs, Idioms and Phrases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut401

Can Özgür  
Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Okçuluk Kitabı Hulâsa Üzerine Tespitler
Determinations on the Archery Book Hulâsa Written in Mamluk Kipchak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut413

Zeliha Gaddar  
Ziya Gökalp’ın I. Dünya Savaşı İle İlgili Şiirlerinde Dil ve Üslup
Language And Style In Ziya Gökalp’s Poems About The I. World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut396

Cüneyt Akın  
Cengiz Aytmatov’un Birinçi Mugalim Adlı Eserine Özolgusal Bir Yaklaşım Denemesi
An Essay in Realia Aproach The First Teacher Work of Cengiz Aytmatov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut359

Sadreddin Hüseyn  
Klasik Azerbaycan Edebiyatının Son Sufisi: Nebati
Nebati: As the Last Sufi Poet of Classical Azerbaijan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut403

Ergün Acar  
Kastamonu ve Yöresi Ağızlarında Zarf-Fiiller
Verbal Adverb Affixes in Dialects of Kastamonu District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut414

Mzisa Buskivadze  
Mihail Bakhatin'in Kronotop Kuramına Göre, Ahmet Hamdi Tanpinar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Adlı Romanında Zaman Sorunsalı
The issue of time in Ahmet Hamdi Tanpinar’s novel “Institut of Time” according to Mikhail Bakhtin’s theory of kronotop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut405

Ahmet Karaman -  
Orhon Yazıtlarında İleri Ögeler
Forward Elements in Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut412

Ömer Güven  
Esrârü’l-ʿÂrifîn Adlı Eserin İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi Nüshasındaki /b/ > /p/ ve /c/ > /ç/ Tonsuzlaşmaları Üzerine
Based on Devoicings /b/ > /p/ ve /c/ >/ç/ in the Copy of Esrârü’l-?Ârifîn I.U. Nadir Eserler Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut419

Gülşah Gödek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarihî Kuzeybatı Kıpçakçası Fiil Yapım Ekleri ve Tarihî Karşılaştırmalı Etimolojik Fiil Sözlüğü
Historical Northwestern Kipchak Verb Construction Affixes and Historical Comparative Etymological Verb Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut407

Nurullah Kaçmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şiirde Derin Yapı Metafor: Modern Türk Şiiri Üzerine Bir İnceleme
Deep Structure Metaphor in Poetry: A Study on Modern Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut418

Sinan Yaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Keskin, Ahmet. (2020). Adbilim, Kültürdilbilim ve Folklor Odağında Türk Kültüründe Lakaplar. Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1
Keskin, Ahmet. (2020). Türk Kültüründe Lakaplar, Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut410

Salih Okumuş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kırış, Necati (2020). Hıçkırık, İstanbul: Akademi Yayınları, 108 s. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1.
Kırış, Necati (2020). Hiccup, Istanbul: Academy Publications, 108 p. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut406