Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Nisan  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Yahya Yüksel  
Klâsik Türk Edebiyatında Maktel Türü ve Nevrûz B. İsâ’nın Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Adlı Eseri
Maktel Type in Classical Turkish Literature and Manzûme-i Kıssa-i Kerbelâ Of Nevrûz B. Isa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut316

Hasan İsi  
Eski Uygurca Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra’da İkilemeler
Hendiadyoins In The Old Uyghur Uṣṇīṣa Vijayā Dhāraṇī Sūtra
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut325

Sezergül Yıkmış  
Türkiye Türkçesinde Empati Dili (Söylem Çözümlemesi)
Language Of Empathy In Turkısh (Dıscourse Analysıs)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut320

İncinur Atik Gürbüz  
Osmanlı Metinlerinde Hz. Dâvûd
Prophet David İn Ottoman Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut326

Ferhat Özmen  
Anadolu Masallarında “Demir Çarık Demir Asa” Formelinin Sembolik Çözümlenmesi
Symbolic Analysis of Iron Wadded Iron Scepter Formals in Anatolian Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut331

Zahide Efe  
Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük: Tuhfe-i Vâfî
A Verse Dictionary Arabic-Persian-Turkish: Tuhfe-i Vafi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut333

Ahmet Karaman  
Kıyın / kıyn (kıñ) ‘Ceza’ Sözcüğü Hakkında
About the Word of kıyın / kıyn (kıñ) ‘Punishment’
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut335

Dilek Çakır  
Sait Faik'in Eserlerinde Gerçeklikten Kurmacaya Aşk Maceraları
Love Adventures From Reality to Fiction in Sait Faik’s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut329

Aslıhan Haznedaroğlu  
Salur Kazan'ın Ad Kazanması Üzerine
Study On Salur Kazan’s Gaining Name
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut336

Jepbarova Sayat  
Similarities and Differences Between The Uzbek and Turkmen Versions of The Epic Poem “Ashik Najep”
“Aşık Najep” Destan Şiirinin Özbek ve Türkmen Versiyonları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut341

Ebru Alagöz Boyraz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kıpçak Türkçesi Üzerine Araştırmalar
Researches on Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut339