Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

 

Mainz-Almanya/ Germany                  25 Aralık 2019


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Mainz-Almanya/ 25 Aralık  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Melih Kuktaş  
Dede Korkut Kitabında Akrabalık Adlarının Sıklıkları
The Frequency of Kinship Names in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut302

Ahmet Duran Arslan  
Erkeklik ve Şiddet Odağında Murathan Mungan’ın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” Öyküleri
Murathan Mungan’s Stories “Kasım ile Nâsır” and “Ulak ile Sadrazam” at the Center of Masculinity and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut306

Songül İlbaş  
Dilsel Boşluk Kavramı: Tanım, Sınıflandırma ve Örnekler
Linguistic Gap: Description, Classification and Examples
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut311

Osman Ünlü  
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi YY. 61 Numaralı Letâyif Mecmuası ve Buradaki Kazasker Manav İvaz Efendi’ye Dair Latifeler
Miscellany of Wits at The Topkapi Palace Museum Library YY No 61 and The Wits About Qadi-asker Ivaz Efendi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut309

İnan GÜMÜŞ  
Anatomopolitika ve Biyoiktidar Kıskacında Maarifname’nin Söylemi
Discourse Of The Maarifname In The Grip Of Anatomopolitics And Biopower
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut303

Osman Kufacı  
16. Yüzyıl Şairlerinden Edirneli Nazmî’nin Perspektifinden Osmanlı Toplumunda Mağrur Olunan Unsurlar
Proud Elements In The Ottoman Socıety From The Perspective Of The 16thCentury Poet Edirneli Nazmî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut305

Cafer Özdemir  
Yaşayan İnsan Hazinelerine Bir Örnek: Semaver Ustası Ömer Acar
An Example For Lıvıng Human Treasures: Samovar Master Ömer Acar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut314

Zahide Efe  
16. Yüzyıl Divan Şairi Hâtemî ve Dîvânçesi
Ottoman Poet Hatemi in 16th Century and His Divance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut308

Mehmet Akif Yalçınkaya  
Sa'dî’nin Manzum Bir Arz-ı Hâl’i
A Verse Petition by Sa'dî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut310

Tunzala Aliyeva  
Molla Mahmud Zu`i Divanı`nın Şekil ve Muhteva Yönünden İncelenmesi
Analysing of Mullah Mahmud Zu'i`s Divan İn Terms of Types and Content
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut301

Fatih Arslan  
Temsil Değerleri ve Yenidenleşme… Necip Fazıl Şiirinde “Hiç”lik
Representations And Refreshing… Nothingness in Necip Fazıl Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut307

Yaşar Şimşek  
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban Romanında Batı Kökenli Sözcükler
Words of Western Origin in Yakup Kadri Karaosmanoglu Novels: Yaban As A Sample Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut313

Shirin Smamutova  
The Development of Courage and Humanity Position in Poetry During The Independence Period (on the example of poetry by Kh. Dauletnazarov, B.Seytaev, O.Satbaev)
Bağımsızlık Dönemi Şiirinde Cesaret ve İnsanlık Duygusunun Gelişimi (Kh. Dawletnazarov, B. Seytaev ve O. Satbaev’in Bir Şiiri Örneğinde)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut299

Ayla Oğuz  
Daniel Defoe’nun Moll Flanders Adlı Romanında Kadın Kavramı: Varoluşçu Feminist Yaklaşım
Concept of Woman in Daniel Defoe’s Moll Flanders: An Existentialist Feminist Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut312

Nuh Doğan  
Türkçede Adlaşma I: Sıfat-Fiillerin Söz Dizimsel ve Anlamsal Yapısı
The Nominalization in Turkish I: Syntactic and Semantic Structure of Particibles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut318