Baş Editör(ler)

yrd
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu/ TÜRKİYE Aralık  2012
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Dilek Akan Budak  
ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ZAMAN BİRİMLERİNİ KARŞILAYAN SÖZCÜKLER
THE WORDS STATING TIME UNITS IN THE MODERN TURKISH WRITTEN LANGUAGE


Muhammet Mutlu Aktaş  
KASİDELERDE KANÛNÎ SULTÂN SÜLEYMAN'IN "ADALET" ANLAYIŞI
THE JUSTICE SENSE OF SULEIMAN THE MAGNIFICENT IN THE QASIDES


Ahmet Alver  
İLK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLIŞ BATILILAŞMA SONUCU YABANCILAŞAN KARAKTERLER
THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION


Yasemin Baki  
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE YER ALAN MENKIBELER
THE EPICES OF MAWLÂNÂ’S MATHNAWI


Erol Çamyar  
FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ KAVRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZULİ’S AND BAKİ’S DIVAN


Hüseyin GÖNEL  
BALKANLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATININ HAZIRLAYICILARI OSMANLI KURUMLARI
OTTOMAN INSTITUTIONS: THE INITIATORS OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE IN THE BALKANS


Meltem Gül  
MUHAMMED BADÁMYÁRÌ VE HİKÁYÁT’I
MUHAMMED BADÁMYÁRÌ AND HIS HİKÁYÁT’S


Meltem Gül  
HİKAYAT’IN SES OLAYLARINDAKİ AZERİCE ÖZELLİKLER
AZERBAIJANI COMPONENTS IN SOUND EVENTS OF HİKAYAT


Özlem Kale  
GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU
PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE “GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR”


Muhammet Kuzubaş  
OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN “PEK SAKIN” REDİFLİ KASİDESİ
“PEK SAKIN” RHYMING QASIDE BELONGING OFLU BİLÂL EFENDİ


Zehra Pezük  
AHMED PAŞA DİVÂNI’NDA ÂH KAVRAMI
THE CONCEPT OF “ÂH” IN AHMED PASHA DIVAN


Yusuf Ziya Sümbüllü - Edina Ustavdıc  
BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES


Melike Gökcan Türkdoğan  
MESNEVİLERDE POETİKA
POETICS REVIEW IN MESNEVİ


Ersin Teres  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Sinan Kaçalin, Niyâzî Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu‘n-Neva’iyye ve‘l-İstişhadatu‘l-Cagata’iyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, 1111 s. + 190 v.Hüseyin Bozkurt  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YELTEN, Muhammet (2009). Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1073 s.