Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

 

Mainz-Almanya/ Germany                  15 Ağustos 2019


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2019
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mücahit Akkuş  
18. Yüzyıl Hekimi Ömer Şifâî ve Eseri Mecmûa-i Tıbbîye.
The Physician Ömer Şifâî, Who Lived In The 18th Century and His Work Mecmûa-i Tıbbîye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut289

İsa Akpınar  
Emîrî’nin Heft Vâdî Mesnevisi.
Emîrî’s Heft Vâdî Masnawi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut285

Gonca Arkon Tekinel  
Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız Romanında 27 Mayıs’ı Hazırlayan Süreç ve Sonrası.
Process That Lead to May 27, 1960 Coup and after Coup Reflected in Sevinç Çokum’s Novel Named Karanlığa Direnen Yıldız
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut295

Nazmi Alan  
+{DAn} Durum Biçimbirimi (Yükleyenlerin Üye Yapısı ve Anlamsal Rolleri).
+{DAn} Case Morpheme (Argument Structure And Semantic Roles Of Predicators).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut281

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur  
Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları: Metaforlar.
Secondary School Students' Perceptions Of Dede Korkut: Metaphors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut288

Erdoğan Boz & Esma Günal  
Necip Asım Yazıksız’ın Lügat-ı Musâhabet’i Üzerine Sözlükbilimsel Bir İnceleme.
A Lexicographical Research On Lügat-I Musâhabet Of Necip Asım Yazıksız.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut280

Ümral Deveci  
Muğla-Menteşe İlçesi Doğanköy, Yenice, Dirgeme Mahalleleri Asker Duvar Yazıları ve Eren Ziyareti.
Muğla-Mentese District Doğanköy, Yenice, Dirgeme Neghborhoods Soldier Graffiti and Visit to Saint “Eren”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut293

Ali Doğaner  
Çukurovalı Âşıkların Dilinde Deve.
The Camel In The Words Of Çukurova Mınstrels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut287

Yunus Kaplan  
Künûzî ve Kaşa Şehrengizi.
Künûzî And His Sehrengiz Of Kasa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut286

Serdar Karaoğlu  
“Catchword” ve “Catch Letters” Terimleri Üzerine (Anlamı, Kullanım Biçimleri Ve Türkçe Karşılığı).
On “Catchword” And “Catch Letters" (Meaning, Use Formats, Turkish Meaning).
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut282

Muhammet Kuzubaş  
Nev’î-zâde Atâyî’nin Mesnevilerinde Şarap ve Şaraba Ait Husûsiyetler.
Wine and Wine-Related Features In The Masnavis of Nevʻî-Zâde Atâyî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut296

Hatice Dilşad Ağaoğlu & Hıfzı Toz  
Bahaeddin Özkişi’nin Hikâyelerinde Değerler Eğitimine Yönelik İletiler.
Messages About Values Education in Bahaeddin Özkişi’s Stories.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut279

Enis Yalçın  
Barış Manço’da Ahilik Kültürünün İzleri.
The Traces of Akhism Culture in Bariş Manço
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut290

Abdullah Yıldırım  
Yenisey Yazıtlarında Duygu Sözcükleri.
Words of Emotion in Yenisei Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut284

Axadova Maxbuba Salimovna  
Ўзбек Тасаввуф Асарларида Тимсоллар (Хожа Аҳмад Яссавий Ва Бобораҳим Машраб Ижоди Мисолида).
Symbols in Uzbek Sufi Literary (In the case of Hodja Ahmet Yesevi and Babarahim Mesrep Inventions)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut292

Kürşat Efe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Dede Korkut Oğuznâmeleri Üzerine Yeni Araştırmalar.
New Research On Dede Korkut Oğuzname.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut298

Şahin Yıldız  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Nehcü’l-Ferādīs Üzerine Notlar.
Notes About A Nahcu'l Feradıs written in Old Anatolian Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut259