Baş Editör(ler)

 

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 


Samsun- Türkiye / 24  Aralık 2018


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Samsun-Türkiye/ Aralık  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Ömer Aksoy  
Sovyetler Birliği'nde Edebî Metinlere İdeolojik Müdahaleler: Beyitler Örneği
Ideological İntervention to the Texts of Folk Literature at the Period of USSR: The Examples of Beyits
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut239

Fatih Arslan  
Behçet Necatigil’in Poetik Tavır Kaynaklarına, Değer Kodlarına: İnanç ve İnanışlar…
Behçet Necatigil's Poetic Attitude Resources, Values Codes: Faith and Beliefs ...
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut173

Bekir Şişman & Elvan Dost  
Trabzon ve Giresun Yöresi Çepnilerinde Eski Türk İnanışlarının İzleri
Traces of Ancıent Turkıc Belıefs Among Chepnıes in Trabzon and Gıresun Regıons
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut256

Muhammet Atasever  
Gaziantepli Bir Âşık: Mızarlı Âşık Memet
A minstrel in Gaziantep: Mızarlı Âşık Memet
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut237

Hasan İsi & Caşteğin Turgunbayer  
Türkiye Türkçesinde Gramatik Oksimoron
The Gramatic Oxymoron Of In Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut241

Gülten Bulduker  
Edirne’nin Köprüleri Üzerine Bir Tahlil
Analysis of The Story ‘Edirne’nin Köprüleri’ (The Bridges Of Edirne)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut238

Kürşat Efe  
Tarihî Türk Lehçelerinde Alıntı Bitki İsimleri
Loan Plant Names in Historical Turkish Dialects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut248

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’de Geçen Ötüken Begi Üzerine Bazı Tespitler
Some Assessments on the Ötükän Bägi in the Qutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut250

Mehmet Halil Erzen & Zeki Taştan  
Darbe ve Şiddetin Çıkmaz Sokak'ında Bir Hesaplaşma
A Revenge in the Dead End of the Military Coup and Violence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut258

Kamalbay Palimbetov Sarsenbaeviç Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич  
Признаки Богатырства В Героических Эпосах
Kahramanlık Destanlarında Kahramanlık Belirtileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut247

Mehmet Nur Karakeçi  
Behçet Necatigil’in “Abdal Musa” Şiirini Modern Zihniyete Eleştiri Bağlamında Okuma Denemesi
Behçet Necatigil's Attempt To Read The Poem “Abdal Musa” In The Context Of Criticism Of Modern Mentality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut244

Funda Çapan Özdemir  
Hilmi Yavuz'un His Dünyası: "Hüzün ve Ben"
Emotions World Of Hilmi Yavuz: "Sorrow and Me"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut257

Aslıhan Pulat  
Necip Fazıl’ın Çöle İnen Nur İsimli Eserinin Oluşum Süreci
Creation Process Of Necip Fazıl’s Piece Çöle İnen Nur
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut175

Bekir Şişman & Raushan Muhtarhanova  
Gözlem ve Yazılı Kaynaklara Göre Kazaklarda Evlilik Âdetleri
Marrıage Customs in Kazakhs By Observatıon and Wrıtten Sources
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut255

İlknur Tatar Kırılmış  
Çocuklarda Okuma Alışkanlığı ve “Özgür Okuyucu” Modeli
Reading Habit for Children and The Free Reader Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut252

Nuh Doğan  
Türkçede İstem Değiştirimi II: Edilgenleştirme
Valency Alternation in Turkish II: Passivisation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut249

Fatih Ünal  
Altay Misyoneri Vasili İvanoviç Verbitski: Hayatı, Misyonerlik Faaliyetleri ve Altay Çalışmaları
Altaic Apostle Vasili İvanoviç Verbitski: His Life, Missionary Activities and Altai Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut254

Cavit Güzel & Orhan Fatih Kuşdemir  
Bir Kent İmgesi Olarak Amasya Elması
Amasya Apple as a City Image
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut253

Gaylieva Ogulbay Kurbanmuratovna  
Typology of Three-Lines Poetry in Uzbek, Turkmen and Karakalpak Poesy
Özbek, Türkmen ve Karakalpak Şairlik Geleneğinde Üç-Satırlı Şiir Tipolojisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut245

Michael E. MEEKER Çeviren: Mustafa Levent Yener  
Dede Korkut Etiği
The Dede Korkut Ethic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut235

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Üzerine Notlar
Notes on Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut181