Baş Editör(ler)

Editör

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 


Editör Yardımcısı

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 


Samsun- Türkiye / 30 Ağustos 2018 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN
Samsun-Türkiye / 30 Ağustos  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Salim Küçük - Ülkü Ünal  
Özne Türleri mi, Öznenin Özellikleri mi?
The Types Of The Subject Or The Features Of The Subject?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut170

Mehdi Rezai  
Türkçede ala Sözcüğü
The Word ala in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut174

Sezer Özyaşamış Şakar  
Eski Türkiye Türkçesinde Küçültme, Sevgi, Şefkat ve Acıma İşlevli Ekler
Affixes with Diminution, Love, Affection and Compassion Functions in Old Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut231

Yusuf Ziya Sümbüllü  
Türk Kültüründe Bit
Louse in Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut176

Abdulhamit Toprak  
Türk Folklor ve Kültür Tarihinde Hüseyin Nihal Atsız’ın Yeri
Hüseyin Nihal Atsız's Place in the History of Turkish Folklore and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut179

Hasan İsi  
Kelile ve Dimne’de Arkaik (Eskicil) Ögeler
The Archaic Elements of In Kelile And Dimne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut180

Servet Şengül  
Yeni Tarihselcilik Örneği Olarak Kitab-ül Hiyel’de Tarihi Unsurlar
Historical Elements In Kitab-ül Hiyel As An Example Of New Historicism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut172

Yunus Kaplan  
Dîvânı Meçhul Bir 16. Yüzyıl Şairi: Edirneli Tîğî ve Şiirleri
His Divan is Unknovn a 16th Century Poet: Tiği from Edirne and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut233