Baş Editör(ler)

Samsun/ Türkiye     30.04.2017 


Baş Editör(ler)

Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN


Editör(ler)

Yrd. Doç. Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN


Samsun/ TÜRKİYE  2017
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Mehmet Turgut Berbercan  
Coğrafya Terimleri Sözlüğü Olarak Divanü Lugati’t-Türk
Divanu Lugati’t-Turk As A Dictionary Of Geography Terms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut6

Beste Semiha Bahçeci  
Tanzimat Hikâye ve Romanlarında Dilenciler ve Dilencilik
Tanzimat Story And Its Novels Beggary And Beggars
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut7

Uzak Curakulov  
Alişir Nevâî’nin Hamsesinde “Âşık-Maşuk-Rakip” Üçlüsü
The "Lover-Beloved-Rival" Trio in Quintets of Alişir Nevâî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut9

Murat Değer  
18. Yüzyıl Azerbaycan Sahası Türk Şairi Molla Veli Vidâdî’nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri
The Life, Art and Works of The Turkish Poetry Molla Veli Vidadi Who Lived in Azerbaijan in The 18th Century
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut8

Özlem Kale  
Anlatıcının Macerası
Adventure of The Narrator
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut10

Berker Kurt  
Yazıtlardan Günümüze Organ Adları ve Bunların Türkiye Türkçesi Ağızlarına Yansımaları
The Names of The Organs from The Inscriptions to Present-Day and Their Reflections on The Dialects of Turkish Turkic Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut11

Jumadilova Meyramgul Nurmagambetovna  
Шоқан Уалиханов Зерттеулерінің Әлемдік Әдеби Байланыстағы Маңызы
Contributions of C. Valikhanov's Works to World Literature Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut12

Bahanur Özkan Bahar  
Mesîhî Divanında Sosyal Hayat
Social Life In Mesîhî Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut13

Hasan Sakın  
Halikarnas Balıkçısı’nın Gülen Ada Hikâyesinde Mekânın Kullanımı
The Use of Place in Gülen Ada, A Short Story By Halikarnas Balıkçısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut14

Azem Sevindik  
Eski ve Yeni Destan Araştırmaları Üzerinden Türk Destan Araştırmalarına Genel Bir Bakış
A General Look At The Turkish Epıc Studies Based On The Old And New Epic Studies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut15

Erdem Uçar  
Altun Yaruk Sudur: VIII. Tegzinç, Yüce Sarasvati (XV. Bölök, II. Kısım)
Altun Yaruq Sudur: Book VIII, Great Sarasvati (Chapter XV, Part Two)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut16

Tuba Yılmaz  
Hilmi Yavuz’un “Ney” Şiiri Üzerine Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümleme Denemesi
Analysis of Hilmi Yavuz’sPoem “Ney” With Ontological Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut17

Erdem Uçar  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Berliner Turfantexte Serisinin XXXVIII. Cildi: Brahmi Harfli Unsurları İçeren Eski Uygurca Parçalar Üzerine

Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut18

MA Zeqije Xhafçe  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şemsettin Sami’nin “Kutadgu Bilig” Çevirisi
Semsettin Sami's "Kutadgu Bilig" Translation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut19