Türk Kültüründe Kemik ve Kemikten Dirilme Motifi
(The Motif of Bone and Resurrection in Turkish Culture )

Yazar : Kevse Merve Karaboğa    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 33
Sayfa : 29-42
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut614
    


Özet

Throughout centuries, Turks have encountered and embraced diverse religious and belief systems, shaped by factors such as living conditions, geographical location, and interactions with various religions and states. This intricate cultural tapestry has given rise to a rich array of beliefs and practices. Among these, the concept of "bone" holds profound significance within the realm of soul continuity and resurrection motifs. Revered in diverse systems such as Shamanism and Animism, bone retains its importance within the context of Islam as well.This study delves into the prominence and role of bone in Turkish culture, examining its relevance in both the continuity of the soul and the motifs of resurrection and revival. Drawing upon insights gleaned from historical and contemporary sources, we aim to evaluate these themes, transcending the limitations of a single religious or belief-based perspective. Instead, we strive to provide a comprehensive understanding of bone and bone-related resurrection motifs in Turkish culture.Anahtar Kelimeler

Turkish culture, bone, resurrection, revival, Shamanism, Animism, IslamAbstract

Yüzyıllardan beri farklı din ve inanç sistemleri ile karşılaşan Türkler, bu din ve sistemlerin etkisi altında kalmış hatta zaman zaman ciddi manada bu din ve inanç sistemlerini benimsemişlerdir. Yaşam şartları, yaşanılan coğrafya, etkileşime girilen din ve devletler gibi unsurların da etkisi ile Türkler çok sayıda kültürün güçlü birlikteliğinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. Bu çok katmanlı kültür birlikteliği beraberinde farklı inanış uygulamalarını ve ritüellerini de beraberinde getirmiştir. İnsanın ruh kavramına bakışı ve ruh kavramı etrafında şekillenen inanış ve uygulamaların büyük bir kısmında “kemik” önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Şamanizm, animizm gibi farklı sistemler içerisinde değerli olan “kemik” İslamiyet ile birlikte de önemini korumaya devam etmiştir. Bu çalışmamızda Türk kültüründe hem ruhun devamlılığı hem de yeniden dirilme/ diriltme bağlamında kemiğin önemi ve yeri konusuna değinecek, bu konuda geçmişten bugüne aktarılmış bilgilerin ışığında bahsi geçen konuların değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Tek bir dine, inanışa bağlı sınırlı açıdan ele alınmış bir değerlendirmenin ötesinde en genel anlamda Türk kültüründe kemik ve kemikten diriltme ile ilgili neler söylenebilir mevzusu üzerinde durmaya çalışacağız.Keywords

Türk Kültürü, kemik, dirilme, diriltme, Şamanizm, Animizm.