Hüseyin Atlansoy Şiirinde İroni
(Irony in Hüseyin Atlansoy's Poem )

Yazar : Selçuk Çinar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 33
Sayfa : 43-57
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut607
    


Özet

Forming the contrast via the existing reality is aimed in irony, which is defined as implying the opposite of an expressed word; and which is a witty, humoristic and sarcastical style. In this sense, the purpose of the artist for using irony is to provide insight into the experienced nonsense and contradictory events more effectually and strikingly; and to explain all this as if a natural event by hiding the core. Many thinkers have thought over the concept and the nature of the irony. Philosopher Kiergekaard, one of the most well-known intellectuals, states that the irony is a metaphysical goal by remarking that the irony has no external target and that the target is included in itself. According to him, the goal is nothing but the irony. Irony, one of the narrative styles frequently used by the artists in Turkish Literature, is a poetic opportunity which is also preferred by Hüseyin Atlansoy. When his poems are examined, we see that his aim is not just to make irony. Considering irony as a troublesome subject, the poet determines its starting point as the attitude of an intelligent and an elite person towards life. According to him, if a poet puts irony at the center of life and poetry solely, some problems may arise. Irony can also include corruption within itself. That’s why irony must be used moderately. On one hand irony can offer great opportunities for a person to develop and renew his art, but on the other hand, it can be the exact opposite. On the other hand, Atlansoy has benefited from the possibilities of ironic expression since his first poems. The universe vision and ontological stance present in his first poems sees the universe as "black" in its infinite emptiness, and the poet tries to balance this weight with an "ironic attitude".Anahtar Kelimeler

Irony, Hüseyin Atlansoy, poem, 80’s GenerationAbstract

İfade edilen bir sözün tersinin ima edilmesi biçiminde tanımlanan ve nükteli, esprili, iğneleyici bir tarz olan ironide var olan gerçeklikle zıtlık oluşturmak amaçlanır. Bu anlamda sanatçının ironiden maksadı, yaşanan saçmalıkların, karşıtlıkların daha etkili ve vurucu bir şekilde anlaşılmasını sağlamak; asıl anlamı gizleyerek bütün bunları doğal bir olaymış gibi anlatmaktır. İroni kavramı hakkında birçok düşünür kafa yormuş, onun neliği üzerine fikir yürütmüştür. Fikir yürütenlerin en bilinenlerinden olan filozof Kiergekaard, ironinin hiçbir dışsal maksadının olmadığını, amacın kendi içinde yer aldığını belirterek bunun metafizik bir amaç olduğunu belirtir. Ona göre maksat, ironiden başka bir şey değildir. Öte yandan Türk edebiyatında sanatçıların çok sık kullandığı anlatım tarzlarından olan ironi, Hüseyin Atlansoy’un da tercih ettiği bir şiirsel imkândır. Şiirlerine bakıldığında onda amacın, sadece ironi yapmak olmadığı görülür. İroniyi sıkıntılı bir konu olarak değerlendiren şair, onun çıkış noktasını zeki ve elit bir insanın hayata karşı tavır alışı olarak belirler. Ona göre şair; hayatın ve şiirin merkezine salt ironiyi koyarsa birtakım sıkıntılar da baş gösterebilir. İroni, bünyesinde yozlaşmayı da taşıyabilir. Bu yüzden ironiyi dozunda kullanmak gerekir. İroni, kişiye sanatını geliştirmede, yenilemede büyük imkânlar sunabileceği gibi tam tersi de olabilir. Diğer yandan Atlansoy, ilk şiirlerinden itibaren ironik anlatımın imkânlarından yararlanır. Onun ilk şiirlerinde var olan evren tasavvuru ve ontolojik duruş, evreni sonsuz boşluğu içinde “siyah” görmekte ve bu ağırlığı şair, “ironik bir tavır” ile dengelemeye çabalamaktadır.Keywords

ironi, Hüseyin Atlansoy, şiir, 80 Kuşağı