Digitalization Of Public Culture And A Culture Transfer Method: Sanalköy
(Halk Kültürünün Dijitalleştirilmesi ve Bir Kültür Aktarımı Yöntemi: Sanalköy )

Yazar : Ahmet Dağlı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 187-201
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut601
    


Özet

The legacies of humanity that are about to disappear today are the accumulations of the period before urbanization in the last hundred years, when life was lived close to nature. Because today, the human being who lives as a part of the machines in the factories he established, was the human being who dominated his entire life in the previous period, managed, produced and diversified it. Therefore, although their cultural heritage at that time was perhaps primitive, it was very diverse. Therefore, it is especially important to compile those heritages and not to lose them. It is known that the studies carried out by folklore with the classical compilation method are far behind the ideal result. The data obtained mostly remains within the academic community and archives and cannot be shared with the owners of this heritage. People of rural settlements have migrated to cities and even to different countries. This has made it very difficult to compile using the classical method. In the last twenty years, an alternative digital world to the real world has been established. The young generation, which has become the individuals of this new world, has lost contact with the older generation, the individuals of the real world. In this study, the question of whether the problems of folklore can be approached with the attractiveness, speed and wide usage opportunities of technology is discussed. Information on the working systematics of digital environments, the opportunities they offer, their attractive aspects, young people's use of digital media and compilation methods in the field have been brought together. Thus, a proposal was developed on the content of a web environment where compilation can be carried out in a digital environment. Accordingly, a virtual platform has been envisaged where all young people can become members of the site as members of a village, then make compilations with the guidance of the site and save the results with digital opportunities. In this study, which was evaluated with its strengths and weaknesses, more than twenty advantages of the digital platform were determined. The study was completed with remedial solution suggestions for the estimated weaknesses.Anahtar Kelimeler

folkkore, compilation, digitalization, cultural transferAbstract

İnsanlığın bugün yok olmaya yüz tutmuş olan mirasları, son yüz yıldaki şehirleşme öncesinde kalan, doğaya yakın hayat sürdürülen dönemdeki birikimlerdir. Çünkü bugün kurduğu fabrikalardaki makinelerin bir parçası gibi yaşayan insan, önceki dönemde tüm yaşamı üzerinde hakim, onu yöneten, üreten, çeşitlendiren insandı. Dolayısıyla o dönem kültürel mirasları belki ilkel ama çok çeşitliydi. Bu yüzden o mirasların derlenmesi, kaybolmaması bilhassa önem arz etmektedir. Halkbilimin klasik derleme yöntemiyle yapmış olduğu çalışmaların ideal sonucun çok gerisinde olduğu malumdur. Elde edilen veriler ise çoğunlukla akademik camia içerisinde ve arşivlerde kalmakta, bu mirasın sahipleriyle paylaşılamamaktadır. Kırsal yerleşim yerlerinin insanları şehirlere hatta farklı ülkelere göç etmişlerdir. Bu, klasik yöntemle derleme yapmayı çok zorlaştırmıştır. Son yirmi yılda gerçek dünyaya alternatif bir dijital dünya kurulmuştur. Bu yeni dünyanın bireyleri haline gelen genç nesil, gerçek dünyanın bireyleri olan yaşlı nesille iletişimi koparmıştır. Bu çalışmada teknolojinin cazibesi, hızı, geniş kullanım imkanları ile halkbiliminin problemlerine yaklaşılabilir mi sorusu tartışılmıştır. Dijital ortamların çalışma sistematiği, sunduğu imkanlar, cazip tarafları, gençlerin dijital ortam kullanımları ile sahada derleme yöntemlerine ait bilgiler bir araya getirilmiştir. Böylece derleme yapmanın dijital ortamda yürütülebileceği bir web ortamının içeriği üzerine fikir geliştirilmiştir. Buna göre tüm gençlerin bir köyün bireyi olarak web sitesine üye olacağı, sonra sitenin yönlendirmeleri ile derlemeler yapıp sonuçları dijitalin imkanları ile kaydedebileceği bir sanal platform düşünülmüştür. Güçlü ve zayıf yanları ile değerlendirmeye alınan bu çalışmada dijital platformun yirminin üzerinde avantajı belirlenmiştir. Tahmin edilen zayıf yönler için de iyileştirici çözüm alternatifleri tartışılarak çalışma tamamlanmıştır.Keywords

halkbilimi, derleme, dijitalleşme, kültürel aktarım