Unveiling the Dynamics Shaping Second Language Acquisition: Identifying Motivation Types and the Role of Motivation Factors Affecting Sustainable ESL and EFL learning
(İkinci Dil Edinimini Şekillendiren Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması: Motivasyon Türlerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir ESL ve EFL Öğrenimini Etkileyen Motivasyon Faktörlerinin Rolü )

Yazar : Wesam Morsi  Omar Hosny, Gowyria Soliman, Joy Hany  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2024
Sayı : 33
Sayfa : 58-86
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut595
    


Özet

This research aims to identify the motivation types of second language learners (SLLs) and determine whether motivational factors affect motivation in second language acquisition. The purpose of the study is to explore how SLLs’ motivation affects their learning process and how learners’ different circumstances can affect that motivation. Participants status ranged from students and undergraduates to employed and postgraduates. However, the majority of the respondents were Egyptian students or undergraduates. A questionnaire was used as the primary instrument to collect data. Results indicate that the most prominent type of motivation is the intrinsic followed by the integrative, instrumental, and finally, the least prominent, extrinsic motivation. Moreover, motivational factors, such as a healthy environment and good learning materials greatly affect a learner’s motivation in SLL; the factor of teacher’s attitude towards the SL also has an impact on motivation in a strong way although seemingly not as vital as the previous two. Relationships are also perceived to either have a positive or neutral effect on second language learning for a person, indicating that the modern-day students and undergraduates value a relationship that supports their personal, professional, and relationship lives. It is recommended that language instructors should employ motivation type detection strategies to identify and cater for the different motivation types. They should also provide a healthy learning environment with proper and ample learning materials and activities to ensure a successful language learning process that would contribute to achievement of the sustainable development goals in education.Anahtar Kelimeler

Motivation Types, Motivation Factors, Second Language Acquisition, SustainabilityAbstract

Bu araştırma, ikinci dil öğrenenlerin (İDÖ) motivasyon türlerini belirlemeyi ve motivasyon faktörlerinin ikinci dil ediniminde motivasyonu etkileyip etkilemediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, ikinci dil öğrenenlerin motivasyonlarının öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğini ve öğrenenlerin farklı koşullarının bu motivasyonu nasıl etkileyebileceğini araştırmaktır. Katılımcıların statüleri öğrenci ve lisans mezunu ile çalışan ve yüksek lisans mezunu arasında değişmektedir. Ancak, katılımcıların çoğunluğu Mısırlı öğrenci veya lisans mezunudur. Veri toplamak için birincil araç olarak bir anket kullanılmıştır. Sonuçlar, en belirgin motivasyon türünün içsel motivasyon olduğunu, bunu bütünleştirici, araçsal ve son olarak da en az öne çıkan dışsal motivasyonun izlediğini göstermektedir. Ayrıca, sağlıklı bir ortam ve iyi öğrenme materyalleri gibi motivasyon faktörleri, bir öğrencinin ÖDÖ'deki motivasyonunu büyük ölçüde etkilemektedir; öğretmenin ÖDÖ'ye yönelik tutumu faktörü de, önceki ikisi kadar hayati olmasa da, motivasyon üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. İlişkiler de bir kişinin ikinci dil öğrenimi üzerinde olumlu ya da nötr bir etkiye sahip olarak algılanmaktadır, bu da günümüz öğrencilerinin ve lisans öğrencilerinin kişisel, profesyonel ve ilişki yaşamlarını destekleyen bir ilişkiye değer verdiklerini göstermektedir. Dil eğitmenlerinin farklı motivasyon türlerini belirlemek ve bunlara hitap etmek için motivasyon türü tespit stratejileri kullanmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak başarılı bir dil öğrenme süreci sağlamak için uygun ve yeterli öğrenme materyalleri ve etkinlikleriyle sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamalıdırlar.Keywords

Motivasyon Türleri, Motivasyon Faktörleri, İkinci Dil Edinimi, Sürdürülebilirlik