XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi
(XVII. Yüzyılda Derlenmiş Bir Musammat Mecmuası (Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi “Y-362”) ve MESTAP’a Göre Tasnifi )

Yazar : Yunus Kaplan  & Zahide Efe  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut543
    


Özet

Poetry anthologies containing important clues about the literary taste and poetry perceptions of the era in which they were compiled are significant works that offer a broad perspective on classical Turkish literature with their rich content. Depending on the personal preferences and literary knowledge of their compilers, these anthologies come in many different forms in terms of structure and content. Musammat anthologies, which are generally composed of poems with a structure of bends, are among these types of anthologies. One of these works, which is classified as a musammat anthology, is registered with the archive number “Y-362” in the Yapı Kredi Sermet Çifter Library. This anthology, which was compiled/copywritten by a poet named Eyyûb b. Yûsuf who used the pseudonym Şehrî on 8 Zilhicce 1081/18 April 1671, consists of 201 pages and was organized according to the huruf-ı heca formation. The collection includes a total of 363 poems, including 145 tahmis, 141 tesdis, 53 muhammes, 18 müseddes, 3 gazels, and 1 terkib-i bend, written by 159 different poets who lived between the 15th and 17th centuries. Among these poems, the unknown verses of poets whose divans are available, such as Revânî, Muhibbî, Fenâyî, Bursalı Rahmî, Bâkî, Bahtî, Behiştî and Hâşimî, and Alî Şîrîn, about whose life there is no information in biographical sources, and the presence of verses by some poets such as Cehdî, Hakîrî, Mehcûrî, Mukîmî, Nehrî, Remîmî, Su‘ûdî, Sünnî, Şuğlî, Şücâ‘î, Zayfî and Ziyâ‘î increases the importance of the collection. The main focus of this study is to make evaluations about the form and content features of the musammat anthology, which has been introduced above, to give examples of the verses it contains, and to classify the poems and poet staff according to MESTAP.Anahtar Kelimeler

Classical Turkish literature, 17th century, Şehrî, mecmua, musammat.Abstract

Tertip edildikleri dönemin edebî zevki ve şiir telakkileri hakkında önemli ipuçlarını bünyesinde barındıran şiir mecmuaları, zengin muhtevalarıyla klasik Türk edebiyatına geniş bir bakış açısı imkânı sağlayan önemli eserlerdir. Mürettiplerinin şahsi tercihleri ve edebî birikimlerine göre vücut bulan mecmuaların, şekil ve muhteva itibarıyla birçok türü bulunmaktadır. Genellikle bendlerden oluşan nazım şekillerine hasredilen musammatlardan müteşekkil olan mecmualar da bunlar arasında yer alır. Tür olarak musammat mecmuası olarak tesmiye olunan bu eserlerden biri de Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde “Y-362” arşiv numarasıyla kayıtlıdır. 201 varaktan müteşekkil olan ve Şehrî mahlasına sahip bir şair olan Eyyûb b. Yûsuf tarafından 8 Zilhicce 1081/18 Nisan 1671 tarihinde tertip/istinsah edilen bu mecmua, huruf-ı hecâ tertibine göre tanzim edilmiştir. Mecmuada 15 ile 17. yüzyıllar arasında yaşamış olan 160 farklı şaire ait 145 tahmis, 142 tesdis, 54 muhammes, 18 müseddes, 3 gazel ve 1 terkib-i bend olmak üzere toplam 363 adet manzume kayıtlıdır. Bu manzumeler arasında Revânî, Muhibbî, Fenâyî, Bursalı Rahmî, Bâkî, Bahtî, Behiştî ve Hâşimî gibi divanları elde olan şairlerin bilinmeyen manzumeleri ile hayatı hakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmayan Alî Şîrîn, Cehdî, Hakîrî, Mehcûrî, Mukîmî, Nehrî, Remîmî, Su‘ûdî, Sünnî, Şuğlî, Şücâ‘î, Zayfî ve Ziyâ‘î gibi bazı şairlerin manzumelerinin bulunması mecmuanın önemini artırmaktadır. Yukarıda ana hatlarıyla tanıtımı yapılan musammat mecmuasının şekil ve muhteva özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulunularak ihtiva ettiği manzumelerden örnekler verilip şiir ve şair kadrosunun MESTAP’a göre tasnifi bu çalışmanın mihverini teşkil etmektedir.Keywords

Klasik Türk edebiyatı, 17. yüzyıl, Şehrî, mecmua, musammat.