Rusça'da Türk Kökenli Kelimeler: Askeri Kamp Adları
(Words of Turkish Origin in Russian: Names of Military Camps )

Yazar : Minaxanım Nuriyeva Tekeli    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut538
    


Özet

Rusça'daki Türkçe kökenli kelimeleri kapsamlarına göre gruplandırdığımızda askeri alanla ilgili kelimelerin bu dilde önemli bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Öncelikle şunu not edelim ki, Askeri alanla ilgili Türkçe kökenli kelimeler, Rus dilinde eski sözalmalar olarak kabul edilir. Nitekim Doğu Slav dillerinde, özellikle Rus dilinin eski katmanlarında askeri sözcük birimleri de dahil olmak üzere Türkçe kökenli kelimelerin varlığı bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, tek bir kavramı ifade etmenin temel ifade aracı olan terimlerin Türk kökenli olması, söylediklerimizin delilidir. Bu tarihsel kelimelerin bazıları artık aynı anlama gelmese de, anlamları değiştirilerek Rus dilinde hala aktif kelimeler olarak kabul edilmektedir. Yazımızda ayrıca olarak Rusçada kullanılan askeri terimlerden askeri kamp, kamp anlamında kullanılan kelimelerden bahsetmeye karar verdik. Bunlar: stan, koş, tavar, çadır(şater), kolımağa, kuren, orda, tabor sözleridir. Çalışmamızda bu kelimelerin Rusça yazılı kaynaklardaki kayıt tarihçesi, terminolojik özellikleri, bu dildeki kelimelerin kelime-anlamsal özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla, Rus dilindeki askeri terimleri dikkate alarak bu yöndeki sonuçlarımızı doğrulamaya çalıştık.Anahtar Kelimeler

tovar, türkizm, stan, ordu, Rus diliAbstract

Abstract If we group the words of Turkish origin in the Russian language according to the scope, we will see that the words related to the military field have a significant place in this case. Thus, the existence of words of Turkish origin, including military lexical units, in the East Slavic languages, especially in the ancient layers of the Russian language, is a fact. In this sense, the fact that the terms that are the main means of expression to express only one concept are of Turkish origin proves what we say. Although these historical words no longer have the same meaning, they are still considered active words in the Russian language by changing their meanings. In our article, we have decided to talk about the words used in the Russian language in the sense of military camp, camp. Theese are: stan, koş, tavar, çadır(şater), kolımaqa, kuren, orda, tabor words. In our study, the history of registration of these words in Russian written sources, terminological features, lexical-semantic features of words in this language were studied. To this end, we have substantiated our conclusions in this direction, taking into account the military terms in the Russian language.Keywords

tovar, turkism, stan, ordu, Russian