Ordu İli Perşembe Yöresi Yer Adları
(Place Names in Perşembe Region of Ordu Province )

Yazar : Hakan Çelebi    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut533
    


Özet

In our country, which spreads over a wide geography, the names of the regions where the folk communities live attract attention by linguists in terms of semantic, morphological and phonetic, and these place names are a valuable language argument. Place names can convey a lot of information from the past to the present, as well as shed light on many areas from the history of a society to the geography in which it lives, and reveal many clues about that society. Although each place name has an adventure of emergence according to the region where it is located, it is seen that that placename has the characteristics of formation, development and change in terms of naming in its historical course. These features of place names are reflected in the relevant sources and can be passed on from generation to generation by the public. In the study, an onomastic (toponymous) study was conducted on 54 place (neighborhood) names in Persembe district of Ordu province, which has linguistic diversity in place naming due to its historical and geographical features. There are historical, renamed and newly established regions within the boundaries of the district, and therefore the naming of these regions also shows features worth explaining in terms of semantics, morphology, phonetics and origin information. In the research using the descriptive method, tahrir, avarız, population books and official records were used. Information was collected from the people and neighborhood headmen on the place names deemed necessary and the tendencies of giving the names of the neighborhoods were tried to be revealed. In summary, what do the place names tell us in this study? Answers will be sought within the scope of the district of Persembe.Anahtar Kelimeler

Toponomy, Perşembe, komonim, sound events.Abstract

Geniş bir coğrafyaya yayılan ülkemizde, halk topluluklarının yaşam sürdüğü yörelerin adları semantik, morfolojik ve fonetik yönden dilbilimciler tarafından oldukça dikkat çekmektedir ve bu yer adları değerli bir dil argümanı özelliği taşımaktadır. Yer adları geçmişten günümüze birçok bilgiyi aktarabildiği gibi bir toplumun tarihinden yaşadığı coğrafyaya kadar birçok alana da ışık tutmakta ve o toplum hakkında birçok ipucunu ortaya çıkarmaktadır. Her yer adının bulunduğu yöreye göre bir ortaya çıkış serüveni olmakla birlikte o yeradının tarihi seyri içerisinde adlandırma yönünden oluşum, gelişim ve değişim özelliği taşıdığı görülmektedir. Yer adları ile ilgili bu özellikler ilgili kaynaklara yansımakta ve halk tarafından da nesilden nesile aktarılabilmektedir. Çalışmada, tarihi ve coğrafi özellikleri itibariyle dilsel açıdan yer adlandırmaları çeşitliliği gösteren ve çalışmanın yeradcıl bölgesi olan Ordu ilinin Perşembe ilçesindeki 54 yer (mahalle) adı üzerine bir yer adbilimi (toponomi) incelemesi yapılmıştır. İlçe sınırları içerisinde tarihi, adı değiştirilen ve yeni kurulan yöreler bulunmakta ve dolayısıyla bu yörelerin adlandırmaları da anlam bilgisi, şekil bilgisi, ses bilgisi ve köken bilgisi açısından açıklanmaya değer özellikler göstermektedir. Betimleme yöntemi kullanılan araştırmada tahrir, avarız, nüfus defterlerinden ve resmi kayıtlardan faydalanılmıştır. Gerekli görülen yer adları üzerine halk ve mahalle muhtarlarından bilgi derlemesi yapılmış ve mahalle adlarının veriliş eğilimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özet olarak bu çalışmada yer adları bize ne anlatmaktadır? sorusuna Perşembe ilçesi kapsamında cevaplar aranacaktır.Keywords

Yer adı bilimi, Perşembe, köy/mahalle adı, ses olayları.