Özet


İkinci Dil Edinimini Şekillendiren Dinamiklerin Ortaya Çıkarılması: Motivasyon Türlerinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir ESL ve EFL Öğrenimini Etkileyen Motivasyon Faktörlerinin Rolü

Bu araştırma, ikinci dil öğrenenlerin (İDÖ) motivasyon türlerini belirlemeyi ve motivasyon faktörlerinin ikinci dil ediniminde motivasyonu etkileyip etkilemediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı, ikinci dil öğrenenlerin motivasyonlarının öğrenme süreçlerini nasıl etkilediğini ve öğrenenlerin farklı koşullarının bu motivasyonu nasıl etkileyebileceğini araştırmaktır. Katılımcıların statüleri öğrenci ve lisans mezunu ile çalışan ve yüksek lisans mezunu arasında değişmektedir. Ancak, katılımcıların çoğunluğu Mısırlı öğrenci veya lisans mezunudur. Veri toplamak için birincil araç olarak bir anket kullanılmıştır. Sonuçlar, en belirgin motivasyon türünün içsel motivasyon olduğunu, bunu bütünleştirici, araçsal ve son olarak da en az öne çıkan dışsal motivasyonun izlediğini göstermektedir. Ayrıca, sağlıklı bir ortam ve iyi öğrenme materyalleri gibi motivasyon faktörleri, bir öğrencinin ÖDÖ'deki motivasyonunu büyük ölçüde etkilemektedir; öğretmenin ÖDÖ'ye yönelik tutumu faktörü de, önceki ikisi kadar hayati olmasa da, motivasyon üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. İlişkiler de bir kişinin ikinci dil öğrenimi üzerinde olumlu ya da nötr bir etkiye sahip olarak algılanmaktadır, bu da günümüz öğrencilerinin ve lisans öğrencilerinin kişisel, profesyonel ve ilişki yaşamlarını destekleyen bir ilişkiye değer verdiklerini göstermektedir. Dil eğitmenlerinin farklı motivasyon türlerini belirlemek ve bunlara hitap etmek için motivasyon türü tespit stratejileri kullanmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, eğitimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak başarılı bir dil öğrenme süreci sağlamak için uygun ve yeterli öğrenme materyalleri ve etkinlikleriyle sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamalıdırlar.Anahtar Kelimeler

Motivasyon Türleri, Motivasyon Faktörleri, İkinci Dil Edinimi, Sürdürülebilirlik


Kaynakça