Özet


Klasik Türk Şiirinde Kuyruklu Yıldız ve Kuyruklu Yıldıza Dair İnanışlar

Eski devirlerden beri gökyüzündeki varlıklar, insanların dikkatini çekmiş, görünmeleri, kaybolmaları, şekilleri, renkleri gibi hususları ile ilgili değişik inanışlar geliştirilmiştir. Sebebini açıklayamadığı olayları toplumdaki bazı inanışlara, hayâli bazı sebeplere bağlamak, tabii olaylardan bazı çıkarımlar yaparak geleceğe dair olumlu ya da olumsuz beklentiler içine girmek her toplumda görülen bir durumdur. Osmanlı Devleti, çok farklı inanç ve kültür yapısına sahip büyük bir medeniyettir. Bu medeniyetin bir ferdi olarak toplum içindeki inanışları bilen, etkilenen, inanan ya da bir gelenek çerçevesinde inanmasa da bunları şiirlerinde kullanan klasik edebiyat şairlerinin yazdıklarına da bu inanışların bir şekilde tesir ettiği görülmektedir. Bu çalışmada klasik edebiyat şairlerinin yazdıkları şiirler üzerinden kuyruklu yıldız ve kuyruklu yıldıza dair inanışların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu makalede öncelikli olarak kuyruklu yıldız hakkında çeşitli kaynakların taranmasıyla ulaşılan bazı bilgiler verilmiş, ardından klasik Türk şiirinde kuyruklu yıldızın görülmesi ve kuyruklu yıldıza dair inanışların klasik Türk şiirine yansımaları tespit edilmiştir. Bu hedefte divanlardan ve mesnevilerden tespit edilen kuyruklu yıldız ile ilgili beyitler bize yol gösterici olmuştur. Beyitlerin dil içi çevirileri yapılmış, bazı yerlerde üzerinde durulan husus ile ilgili görsel de kullanılmıştır. Bu çalışma ile aslında klasik edebiyat şairlerinin yaşadıkları dönem içerisinde gözlemledikleri her şey gibi kuyruklu yıldızı da şiirlerinde malzeme olarak kullandıkları ama bunu yaparken şair olmaları sebebiyle bu malzemeyi derin hayaller, geniş çağrışımlar ve ince telmihlerle süsledikleri dikkatlere sunulmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Kuyruklu Yıldız, halk inanışları, klasik Türk Şiiri


Kaynakça