Özet


Evaluations on the New Copy of the Story of Rıdvân Shah

Yazma eserler, Türk edebiyat tarih açısından en önemli kaynaklardır. Geçmiş yüzyıllardan günümüze ulaşan birçok edebî eser sayesinde Türk edebiyatının zenginliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle Yazma Eserler Katalogu içerisinde kütüphanelerde yer alan eserlerin bir araya getirilip internet ortamında hizmete sunulması bu zenginliğin ortaya çıkmasında araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır. Ancak kütüphane kataloglarında, eserlerin künye bilgilerinin farklı yazıldığı görülmektedir. Tanıtmaya çalıştığımız Medhî Derviş Hasan’a ait Rıdvân Şâh Hikâyesinin Mısır nüshası da bu farklılığın gözlendiği eserlerden biridir. Eser Yazma Eserler Kataloğuna, Medhî Kara Mahmud el Geliboli’ye ait Hikâyet-i Mülk-zâde Şehriyâr olarak kaydedilmiştir. Metin incelendikten sonra eserin Medhî Derviş Hasan’a ait olduğu tespit edilmiştir. Medhî Derviş Hasan, Sultan III. Murad (1574-1595), Sultan III. Mehmed (1595-1603), Sultan I. Ahmed (1603-1617) ve II. Osman’ın (1617-1622) saltanatları döneminde yaşamış, saraya yakın meddah ve kıssahanlardandır. Divan sahibi olan şair, eserlerini daha çok destan ve hikâye üzerine kurgulamıştır. Yedi yüz yetmiş tarihinde yazılan Rıdvân Şah hikâyesini de kendi üslubuna uygun bir şekilde düzenleyerek manzum hâle getirmiştir. Eserin, Konya ve Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde yer alan iki nüshası bulunmaktadır. Konya nüshası üzerine Adnan İnce tarafından “Medhî’nin Rıdvân Şâh hikâyesi” başlığıyla bir çalışma yapılmıştır. Rıdvân Şâh hikâyesinin üçüncü nüshası olarak tanıttığımız bu çalışmada eserin aslında kime ait olduğu belirlenmiş daha sonra da eserin başlığı, yazarı, yazılma tarihi, sebebi ve içeriği hakkında yeni bilgiler verilmiştir.Anahtar Kelimeler

Medhi Derviş Hasan, Şehriyâr, Rıdvan Şâh, Mısır nüshası.


Kaynakça